Termíny prohlídek dle ČSN


Termíny odborných prohlídek, odborných zkoušek , inspekčních prohlídek a                                                                  ostatních prohlídek výtahů:

Volně dle ČSN 27 4002 a 27 4007

Lhůty provádění odborných prohlídek podle ČSN 27 4002

Kategorie I. (výtahy uvedené do provozu po 1.4.1999)

  • Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti:   3 měsíce
  • Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti: 4 měsíce
  • Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy: 6 měsíců

Lhůty provádění odborných prohlídek podle ČSN 27 4002
Kategorie II. (výtahy uvedené do provozu před 1. 4. 1999)

  • Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti: 2 měsíce
  • Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti: 3 měsíce
  • Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy: 6 měsíců

Lhůty provádění odborných zkoušek podle ČSN 27 4007

  • výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů: 3 roky
  • výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy: 6 let

Lhůta pro první odbornou zkoušku se odvozuje od data provedení výtahu do provozu nebo od data poslední odborné zkoušky provedené podle ČSN 27 4007.

Lhůty provádění inspekčních prohlídek osobních výtahů podle ČSN 27 4007

  • První inspekční prohlídka u výtahů uvedených do provozu: 9 let od data uvedení do provozu
  • Opakované inspekční prohlídky: 6 let

U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se termíny a lhůty inspekčních prohlídek nestanoví.

OSTATNÍ PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

Norma ČSN 27 4002 již neuvádí povinnost provádět Provozní prohlídky výtahů a zrušila pojem Dozorce výtahu. Zároveň však v bodu 4.3.17 ukládá vlastníkovi/ provozovateli výtahu povinnost provádět úkony podle přílohy B této normy. Dle tabulky B.1 příloze tedy provozovatel musí pravidelně kontrolovat části a díly výtahu.

Výtahová šachta:

Kontrola vybavení nástupišť-/nákladišť-osvětlení : 14 dnů

Kontrola stavu ohrazení šachty a klece výtahu z dostupných míst: 14 dnů

Klec:

Kontrola osvětlení: 14 dnů

Kontrola ovládačů: 14 dnů

Kontrola nouzové signalizace: 14 dnů

Kontrola dorozumívacího zařízení: 14 dnů

Kontrola systému zastavování ve stanicích: 14 dnů

Kontrola funkce světelné clony, je-li použita: 14 dnů

Šachetní dveře:

Kontrola funkce zajišťovacích prvků: 14 dnů

Nástupiště:

Kontrola ovládačů: 14 dnů

Kontrola osvětlení přístupových cest: 14 dnů

Názvosloví výtahu:

SERVIS: činnost servisní firmy na výtazích v provozu zahrnující provádění provozních prohlídek, odborných prohlídek, odborných zkoušek a provádění dohodnutých servisních úkonů, včetně pravidelné preventivní údržby k zabezpečení provozní způsobilosti výtahů a spolehlivé funkce všech jeho částí.
PROVOZOVATEL: právnická nebo fyzická osoba provozující výtah, která je odpovědná za bezpečný provoz a za jeho technický stav, pokud tuto funkci nevykonává majitel výtahu.

SERVISNÍ PRACOVNÍK: pracovník servisní firmy pověřený výkonem servisu.
ODBORNÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK: pracovník servisní firmy pověřený prováděním odborných prohlídek výtahů a dalších odborných servisních činností.
ŘIDIČ VÝTAHU: osoba starší 18 let, pověřená a zaučená k obsluze výtahu s ustanoveným řidičem.
DOZORCE VÝTAHU: osoba starší 18 let, odborně a zdravotně způsobilá, pověřená výkonem provozních prohlídek.
PROVOZNÍ PROHLÍDKA: prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu.
ODBORNÁ PROHLÍDKA: prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace a způsobilosti řidiče výtahu.
KNIHA VÝTAHU: dokument obsahující základní a technické údaje výtahu, určený k záznamům o zkoušce po ukončení montáže, zkoušce po podstatných změnách, k záznamům o odborných zkouškách a inspekčních prohlídkách.
KNIHA ODBORNÝCH PROHLÍDEK: dokument určený k záznamům pracovníků servisní firmy o provádění, výsledcích a závěrech odborných prohlídek.
KNIHA PROVOZNÍCH PROHLÍDEK: dokument určený k záznamům o provádění, výsledcích a závěrech prohlídek přílohy B.
VÝTAHY S PŘEVAŽUJÍCÍM VOLNÝM PŘÍSTUPEM VEŘEJNOSTI: výtahy ve stavbách občanského vybavení, které jsou přístupné všem, ve kterých se předpokládá shromažďování osob ( diváků, návštěvníků, klientů apod.) bez jakýchkoliv znalostí stavu výtahů umístěných v budově.
ZKOUŠKA PO PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH: zkoušky v rozsahu ČSN 27 4007 nebo rozsahu určeném firmou, která provádí podstatnou změnu k ověření bezpečnosti a funkce výtahu po provedených podstatných změnách.
ODBORNÁ ZKOUŠKA: zkouška výtahu prováděná opakovaně v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a posouzení provozních rizik.
INSPEKČNÍ PROHLÍDKA: posouzení technického stavu osobního výtahu se zaměřením na zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se provozních rizik, jejich závažnosti stanovením opatření k jejich odstranění .Inspekční prohlídku provádí inspekční orgán .

ZKUŠEBNÍ TECHNIK: odborně způsobilý pracovník servisní firmy určený servisní firmou k provádění zkoušek a úkonů podle ČSN 27 4002.
INSPEKČNÍ ORGÁN: orgán ve smyslu EN 45004, který má vymezený předmět akreditace na výtahy, není-li právními předpisy stanoveno jinak.
PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI: doklad o způsobilosti výtahu k dalšímu provozu osvědčující technický stav a naplnění požadavků předpisů zaručující bezpečný provoz výtahu za podmínek stanovených předpisy a návodem k používání.
NEBEZPEČÍ / NEBEZPEČNÁ SITUACE / RIZIKO: technické, provozní a bezpečnostní odchylky výtahů uvedených do provozu podle norem a předpisů platných v době zahájení provozu proti současně platným bezpečnostním normám a předpisům a zákonu č. 22/1997 Sb. a NV č. 27/2003 Sb. 

NEBEZPEČÍ rizika výtahů jsou definována ČSN EN 81 - 80.