Povinnost majitele výtahů

Pro zajištění bezpečného provozu musí být splněny následující minimální požadavky:
Požadavky na rozsah a plnění povinností provozovatelů výtahů jsou uvedeny v  ČSN 27 4002 . 
 
 
1) udržování výtahu v podmínkách bezpečného provozu pomocí oprávněné servisní firmy v rozsahu podle návodu k používání po účinnosti 
 NV č. 27/2003 Sb. nebo minimálně v souladu s ČSN 27 4002. V případě vzniku nebezpečné situace vyřazení výtahu z provozu.

2) zajištění odpovídající technické dokumentace výtahu. Výtahy pro dopravu osob nebo osob a nákladů musí být vybaveny odpovídající technickou dokumentací nejpozději do výkonu první inspekční prohlídky podle ČSN 27 4007. U výtahů uvedených do provozu před platností NV č. 27/2003 Sb. musí být minimální rozsah technické dokumentace:

 • dispoziční výkres
 • elektrická / hydraulická schémata
 • pasport výtahu, revizní kniha, kniha odborných prohlídek, doklady o zkouškách výtahu, kniha výtahu
 • mazací plán

3) udržování dokumentace, dokladů a pokynů pro provoz výtahu v řádném stavu, umožnění provádění zápisů a záznamů oprávněnými osobami a přikládání nedílných náležitostí do Knihy výtahu.

4) zajištění, aby servisní firma byla bezodkladně informována v těchto případech:

 • okamžitě při zjištění jakékoliv nesprávné funkce výtahu
 • okamžitě po vyřazení výtahu z provozu v případě vzniku nebezpečné situace
 • po každém vyprošťovacím zásahu jím pověřenou a servisní firmou poučenou osobou
 • před každou úpravou mající vztah k výtahu anebo k jeho okolí nebo používání
 • před inspekční prohlídkou prováděnou jakoukoliv autorizovanou / akreditovanou stranou stojící mimo uzavřenou servisní smlouvu nebo prováděním prací na výtahu
 • před vyřazením výtahu z provozu na dobu delší než je lhůta mezi 2 odbornými prohlídkami výtahu
 • před opětovným uvedením výtahu do provozu, když je výtah mimo provoz po dobu delší než je lhůta mezi 2 odbornými prohlídkami výtahu

5)  zajištění provádění inspekčních prohlídek ve lhůtách podle ČSN 27 4007
6)  zajištění podmínek pro vykonání odborných zkoušek a inspekčních prohlídek
7)  zajištění provedení posouzení rizik u výtahu v provozu v těchto případech:

 • změní-li se používání budovy anebo zařízení
 • po větší úpravě zařízení nebo budovy
 • po havárii výtahu

8)  zohlednění výsledků posouzení zjištěných rizik u výtahu v provozu
9) zajištění trvalého umístění a zřetelné čitelnosti jména a telefonního čísla servisní firmy na viditelném místě pro uživatela výtahu
10) zajištění, aby klíče ke dveřím, (poklopům) do strojovny a prostoru pro kladky a ke kontrolním a nouzovým dveřím (poklopům) byly trvale k dispozici v budově, ve které je výtah umístěn, a byly používány pro vstup pouze oprávněných osob
11) zajištění bezpečného vstupu pracovníků servisní firmy do budovy a strojovny výtahu k zajištění vyproštění uvězněných osob
12) průběžné udržování bezpečného a volného přístupu do pracovních prostor a místností pro pracovníky servisní firmy a inspekčních orgánů a informování servisní firny o jakémkoliv nebezpečí nebo změně
13) zajištění předepsaného osvětlení prostorů a přístupů souvisejících s provozem výtahů
14) zajištění vyprošťování osob uvězněných v klecích výtahů nepřetržitě po dobu 24 hodin denně nejdéle do 1 hodiny od obdržení požadavku na vyproštění. V případě, že vyproštění je smluvně zajištěno jinými osobami než servisní firmou, zajistí jejich zaškolení a přezkoušení servisní firmou.
15) určení charakteru budovy, ve které je výtah umístěn (výtah s převažujícím volným přístupem veřejnosti - ANO / NE) a předání této informace servisní firmě.

 

Termíny odborných prohlídek, odborných zkoušek , inspekčních prohlídek a ostatních prohlídek výtahů:

Volně dle ČSN 27 4002  a  27 4007 

 

Lhůty provádění odborných prohlídek podle ČSN 27 4002

Kategorie I.   (výtahy uvedené do provozu po 1.4.1999)

 • Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti: 3 měsíce
 • Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti: 4 měsíce
 • Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy:  6 měsíců

Lhůty provádění odborných prohlídek podle ČSN 27 4002
Kategorie II.  (výtahy uvedené do provozu před 1. 4. 1999)

 • Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti: 2 měsíce
 • Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti: 3 měsíce
 • Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy:  6 měsíců

Lhůty provádění odborných zkoušek podle ČSN 27 4007

 • výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů: 3 roky
 • výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy: 6 let

Lhůta pro první odbornou zkoušku se odvozuje od data provedení výtahu do provozu nebo od data poslední odborné zkoušky provedené podle ČSN 27 4007.

 

Lhůty provádění inspekčních prohlídek osobních výtahů podle ČSN 27 4007

 • První inspekční prohlídka u výtahů uvedených do provozu: 9 let od data uvedení do provozu
 • Opakované inspekční prohlídky:    6 let

U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se termíny a lhůty inspekčních prohlídek nestanoví.

 

OSTATNÍ PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

 

Norma ČSN 27 4002 již neuvádí povinnost provádět Provozní prohlídky výtahů a zrušila pojem Dozorce výtahu. Zároveň však v bodu 4.3.17 ukládá vlastníkovi/ provozovateli výtahu povinnost provádět úkony podle přílohy B této normy. Dle tabulky B.1 příloze tedy provozovatel musí pravidelně kontrolovat části a díly výtahu.

Výtahová šachta:

Kontrola vybavení nástupišť-/nákladišť-osvětlení : 14 dnů

Kontrola stavu ohrazení šachty a klece výtahu z dostupných míst: 14 dnů

Klec:

Kontrola osvětlení: 14 dnů

Kontrola ovládačů: 14 dnů

Kontrola nouzové signalizace: 14 dnů

Kontrola dorozumívacího zařízení: 14 dnů

 Kontrola systému zastavování ve stanicích: 14 dnů

Kontrola funkce světelné clony, je-li použita: 14 dnů

Šachetní dveře:

Kontrola funkce zajišťovacích prvků: 14 dnů

Nástupiště:

Kontrola ovládačů: 14 dnů

Kontrola osvětlení přístupových cest: 14 dnů

Názvosloví výtahu:

SERVIS: činnost servisní firmy na výtazích v provozu zahrnující provádění provozních prohlídek, odborných prohlídek, odborných zkoušek a provádění dohodnutých servisních úkonů, včetně pravidelné preventivní údržby k zabezpečení provozní způsobilosti výtahů a spolehlivé funkce všech jeho částí.
PROVOZOVATEL: právnická nebo fyzická osoba provozující výtah, která je odpovědná za bezpečný provoz a za jeho technický stav, pokud tuto funkci nevykonává majitel výtahu.

SERVISNÍ PRACOVNÍK: pracovník servisní firmy pověřený výkonem servisu.
ODBORNÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK: pracovník servisní firmy pověřený prováděním odborných prohlídek výtahů a dalších odborných servisních činností.
ŘIDIČ VÝTAHU: osoba starší 18 let, pověřená a zaučená k obsluze výtahu s ustanoveným řidičem.
DOZORCE VÝTAHU: osoba starší 18 let, odborně a zdravotně způsobilá, pověřená výkonem provozních prohlídek.
PROVOZNÍ PROHLÍDKA: prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu.
ODBORNÁ PROHLÍDKA: prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace a způsobilosti řidiče výtahu.
KNIHA VÝTAHU: dokument obsahující základní a technické údaje výtahu, určený k záznamům o zkoušce po ukončení montáže, zkoušce po podstatných změnách, k záznamům o odborných zkouškách a inspekčních prohlídkách.
KNIHA ODBORNÝCH PROHLÍDEK: dokument určený k záznamům pracovníků servisní firmy o provádění, výsledcích a závěrech odborných prohlídek.
KNIHA PROVOZNÍCH PROHLÍDEK: dokument určený k záznamům  o provádění, výsledcích a závěrech prohlídek přílohy B.
VÝTAHY S PŘEVAŽUJÍCÍM VOLNÝM PŘÍSTUPEM VEŘEJNOSTI: výtahy ve stavbách občanského vybavení, které jsou přístupné všem, ve kterých se předpokládá shromažďování osob ( diváků, návštěvníků, klientů apod.) bez jakýchkoliv znalostí stavu výtahů umístěných v budově.
ZKOUŠKA PO PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH: zkoušky v rozsahu ČSN 27 4007 nebo rozsahu určeném firmou, která provádí podstatnou změnu k ověření bezpečnosti a funkce výtahu po provedených podstatných změnách.
ODBORNÁ ZKOUŠKA: zkouška výtahu prováděná opakovaně v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a posouzení provozních rizik.
INSPEKČNÍ PROHLÍDKA: posouzení technického stavu osobního výtahu se zaměřením na zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se provozních rizik, jejich závažnosti stanovením opatření k jejich odstranění .Inspekční prohlídku provádí inspekční orgán .

ZKUŠEBNÍ TECHNIK: odborně způsobilý pracovník servisní firmy určený servisní firmou k provádění zkoušek a úkonů podle ČSN 27 4002.
INSPEKČNÍ ORGÁN: orgán ve smyslu EN 45004, který má vymezený předmět akreditace na výtahy, není-li právními předpisy stanoveno jinak.
PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI: doklad o způsobilosti výtahu k dalšímu provozu osvědčující technický stav a naplnění požadavků předpisů zaručující bezpečný provoz výtahu za podmínek stanovených předpisy a návodem k používání.
NEBEZPEČÍ / NEBEZPEČNÁ SITUACE / RIZIKO: technické, provozní a bezpečnostní odchylky výtahů uvedených do provozu podle norem a předpisů platných v době zahájení provozu proti současně platným bezpečnostním normám a předpisům a zákonu č. 22/1997 Sb. a NV č. 27/2003 Sb. NEBEZPEČÍ  rizika výtahů jsou definována ČSN EN 81 - 80.